Table

Đối tượng Table được sử dụng để hiển thị dữ liệu theo dạng bảng trong landing page giúp việc quản lý và thể hiện thông tin trở nên chuyên nghiệp, dễ hiểu hơn. 

Để tạo đối tượng table, bạn chọn Thêm mới >> Table

Ta có: 

1. Lên trên/xuống dưới: Di chuyển đối tượng table lên trên/xuống dưới đối tượng khác trong nhóm đối tượng

2. Nhân bản: Tạo table mới giống hệt table được chọn

3. Xóa: Xóa table được chọn

4. Số hàng: Bạn có thể tăng/giảm số lượng hàng trong table

5. Số cột: Bạn có thể tăng/giảm số lượng cột trong table 

6. Gộp ô: Gộp 2 hay nhiều ô theo chiều ngang hoặc dọc để tạo ô lớn hơn

Bạn chọn Gộp ô >> tích chọn các ô muốn gộp >> chọn - gộp theo chiều ngang hoặc - gộp theo chiều dọc >> nhấn Xong để hoàn tất. 

7. Cài đặt

Tại tab Thiết kế, bạn có thể cài đặt kích thước, hình nền, overlay, viền và bo góc cho table của mình. 

Tại tab Hiệu ứng, bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho table. 

Chúc bạn thành công!