Ứng dụng biến trong landing page

Với landing page của Salekit.page, bạn có thể ứng dụng biến để hiển thị thông tin theo dữ liệu khách hàng đã điền trước đó giúp cá nhân hóa thông tin khách hàng hoặc ghi nhận affiliate cho cộng tác viên…..

Hệ thống tự động hiển thị giá trị biến theo cài đặt, bạn chỉ cần thêm biến theo công thức ?bien=gia-tri-bien vào đường link landing page đã xuất bản.

Bước 1: Tạo landing page với các biến

Trong nội dung landing page, bạn thêm biến theo dạng {bien}. Ví dụ: {full_name}, {phone}, {address}…..

Hiện tại hệ thống hỗ trợ với các biến: name, full_name, fullname, phone, email, ref, aff, src, address, id, order_id, cart_order_id, cart_order_money.

Bước 2: Thêm biến theo công thức ?bien=gia-tri-bien vào đường link landing page đã xuất bản

Giá trị biến có thể là giá trị cụ thể hoặc biến tương ứng để tùy chỉnh theo nội dung khách điền

  • Giá trị cụ thể

Ví dụ: Link page https://salekit.page/abc, bạn muốn gắn giá trị full_name là NguyenVanA, bạn thêm ?full_name=NguyenVanA vào đường link landing page đã xuất bản ~ https://salekit.page/abc?full_name=NguyenVanA

  • Biến tương ứng

Ví dụ: Link page https://salekit.page/abc, bạn thêm ?full_name={full_name}&phone={phone} vào đuôi link page đã xuất bản. Khách điền form xong, chuyển sang trang cảm ơn, hệ thống tự động hiển thị giá trị full_name và phone theo giá trị trước đó khách điền trong form khi cài link https://salekit.page/abc?full_name={full_name}&phone={phone} vào trang cảm ơn của form landing page. 

Bạn có thể ứng dụng biến trong: 

+ Kích hoạt tính năng Affiliate. Chi tiết bạn xem hướng dẫn: https://help.salekit.io/affiliatez.html

+ Cá nhân hóa nội dung trong landing page

+ Tự động điền thông tin 

   ......

Chúc bạn thành công!