Export/Import landing page

1. Export landing page 

Chức năng này cho phép bạn tải landing page đã tạo xuống dưới dạng file để bạn có thể chuyển qua lại giữa các tài khoản trong hệ thống Salekit.page. File này mặc định có đuôi .lp nên chỉ có thể sử dụng trên nền tảng Salekit.page.

Để Export file landing page, tại danh sách landing page đã tạo, bạn bấm vào dấu ... >> Export. lp 

File tải xong sẽ được lưu vào mục Download trên máy tính của bạn.

2. Import landing page từ file .lp

Bạn bấm vào nút +Tạo page mới >> Tải File .lp từ máy tính >> Nhập tên page, tag >> Browse >> Chọn file landing page từ máy tính >> Tạo page
 
 
Page mới được tạo sẽ hiển thị cùng các page khác trong mục landing page. Bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung phù hợp với mục đích sử dụng. 
Chúc bạn thành công!